Skolkurator

Skolkuratorn utför det psykosociala- och preventiva arbetet på skolan. Det innefattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå som samhällsnivå.

Kompetenskrav:

För att bli anställd som skolkurator hos Skolia krävs att du har en socionomutbildning eller en socialpedagogutbildning.

Arbetsbeskrivning:

I enlighet med Sveriges Skolkuratorers Förening ingår följande i ditt arbete som skolkurator hos Skolia:

  • Tillföra social och psykosocial kompetens på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå för att främja elevers lärande och utveckling.
  • Skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
  • Samarbete och samverkan både i skolan och utanför skolan.
  • Arbete utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda elever eller grupper av elever samt med förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt.
  • Ha kontakt med socialtjänst och myndigheter.
  • Ha enskilda samtal riktade mot elever, föräldrar och personal.

Skolias kuratorer har stor kompetens. Kontakta oss, så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att bemanna ditt elevhälsoteam.

Våra medarbetare arbetar på olika uppdrag, beroende på skolornas behov. Kontakta oss, så berättar vi om hur du kan bli en del av Skolia.